spacer progres  
Identifikace projektu
O projektu
Realizované aktivity
Cílová skupina
Publicita projektu
Fotodokumentace
Kontaktní místa
Kontakty
spacer

Realizované aktivity

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Smyslem těchto aktivit je pomoc rodině řešit problémy, které mají negativní vliv na rozvoj dětí a které není rodina schopna sama překonat. V rámci aktivity se bude předcházet a snižovat míra sociálního vyloučení rodin s dětmi.

Služba se bude také snažit preventivně zabránit předčasnému ukončování vzdělávání dětí, záškoláctví a potulování se dětí v jejich volném čase. V rámci aktivity budou nabízeny i vzdělávací a volnočasové aktivity pro děti jak předškolního, tak školního věku.

Rodiny se kromě problémů s výchovou svých dětí nejvíce potýkají s dluhy za bydlení a s dalšími sociálně patologickými jevy (zneužívání návykových látek, domácí násilí, předčasné rodičovství atp.). Se všemi těmito problémy se jim bude snažit služba pomoci.

Tato služba bude poskytována jak terénní formou, tak formou ambulantní v multifunkčních centrech sociálních služeb ve Vápenné, Kobylé nad Vidnavkou, v centru sociálních služeb zřízeném ve městě Javorník a rovněž prostřednictvím mobilní ambulance v obci Uhelná.

 

Protidluhové poradenství

Předlužení rodin je vážná překážka pro sociální začlenění rodin a jedinců, kterým jsou v regionu poskytovány sociální služby. Protidluhové poradenství se zaměří spíše na prevenci, než na kompletní vyřešení zadluženosti jednotlivců a celých rodin. Dluhový poradce poradí, jak komunikovat s věřiteli, sestaví konkrétní strategii na oddlužení v rámci insolvenčního zákona. Na oddlužení klienta bude spolupracovat s jeho sociálním pracovníkem.

Dluhový poradce bude k dispozici jak v multifunkčním centru sociálních služeb ve Vápenné a v centru sociálních služeb v Javorníku, tak v terénu.

 

Prevence kriminality

Osoby ohrožené sociálně patologickým chováním a sociálním vyloučením se v některých případech dopouštějí kriminality. Poskytované služby se budou snažit kriminalitě a dalším sociálně patologickým jevům předcházet.

V rámci aktivity bude poskytována také pomoc obětem trestné činnosti, budou realizovány pravidelné osvětové programy pro děti i dospělé, volnočasové a motivační programy pro děti a mládež.

Důraz bude kladen na včasné rozpoznání patologického a rizikového chování u konkrétních osob, kterým bude poskytnuto neformální poradenství a další pomoc.

Tato služba bude poskytována jak terénní formou, tak formou ambulantní v multifunkčních centrech sociálních služeb ve Vápenné, Kobylé nad Vidnavkou, v centru sociálních služeb zřízeném ve městě Javorník a rovněž prostřednictvím mobilní ambulance v obci Uhelná.

 

Terénní programy

Terénní programy budou poskytovány osobám žijícím v sociálně vyloučených romských lokalitách a dalším osobám ohroženým sociálním vyloučením, které si nejsou schopny sami pomoci. Smyslem terénních programů je prevence sociálního vyloučení a podpora začlenění osob zpět do společnosti. Ohrožené osoby budou aktivně vyhledávány přímo v terénu. Pomoc jim bude poskytována individuálně s důrazem na jejich práva a motivaci k samostatnému řešení problémů.

Hlavní problémy, které budou terénní pracovníci s ohroženými osobami řešit, jsou: nezaměstnanost, udržení zaměstnání, bezdomovectví, předlužení a sociálně patologické chování.

Tato služba bude poskytována jak terénní formou, tak formou ambulantní v multifunkčních centrech sociálních služeb ve Vápenné, Kobylé nad Vidnavkou, v centru sociálních služeb zřízeném ve městě Javorník a rovněž prostřednictvím mobilní ambulance v obci Uhelná.

 

Pracovní poradenství

Nezaměstnanost je jedním z největších problémů regionů Žulovska a Javornicka. V zimě, kdy není možnost pracovat na sezónních pracích, dosahuje nezaměstnanost místy až 40 %.

V rámci služby bude osobám pomáháno nejen s hledáním zaměstnání, ale také s udržením legálního zaměstnání. Také bude poskytována pomoc s psaním životopisů a motivačních dopisů, podpora při jednání se zaměstnavateli a uzavírání pracovních smluv. Úzce se bude spolupracovat s Úřadem práce v Jeseníku. Pracovní poradci se budou snažit i o vytvoření nových pracovních míst přímo v regionu, např. v cestovním ruchu.

Budou také k dispozici jak v terénu, tak v multifunkčních centrech sociálních služeb, kde budou poskytovat kariérní poradenství v rámci volnočasových aktivit mládeže a zajišťovat zprostředkování školení, kurzů a rekvalifikací.

Tato služba bude poskytována jak terénní formou, tak formou ambulantní v multifunkčních centrech sociálních služeb ve Vápenné, Kobylé nad Vidnavkou, v centru sociálních služeb zřízeném ve městě Javorník a rovněž prostřednictvím mobilní ambulance v obci Uhelná.

 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Kobylé nad Vidnavkou bude poskytovat vzdělávací a volnočasové činnosti. Tím se bude snižovat míra sociálního vyloučení dětí a mládeže. Pomoc bude poskytována dětem a mládeži ve věku od 15 - 26 let ze společensky, kulturně a sociálně nevyhovujícího prostředí, kteří jsou ohroženi kriminalitou, drogami, gamblerstvím, dlouhodobou nezaměstnaností, závislostí na sociálních dávkách, předčasným ukončováním školní docházky a rezignací k vyššímu stupni vzdělání.

Cílem této služby je nabídnout dětem a mládeži smysluplné trávení volného času a pomáhat jim při řešení obtížných životních situací.

Služba bude poskytována v multifunkčním centru sociálních služeb v obci Kobylé nad Vidnavkou.

 
  Publicita  
PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE EU ESFCR